Όροι Σύμβασης Μεταφοράς

1. Στη σύμβαση αυτή ο όρος «εισιτήριο» σημαίνει «Εισιτήριο Επιβάτη και δελτίο αποσκευών». Μέρος του εισιτηρίου αποτελούν οι όροι και οι ειδοποιήσεις που περιέχονται σ’ αυτό. Ο όρος «Μεταφορέας» περιλαμβάνει όλους του αεροπορικούς μεταφορείς, που σύμφωνα με τους παρακάτω όρους μεταφοράς μεταφέρουν ή αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τον επιβάτη ή τις αποσκευές του ή εκτελούν κάποια άλλη υπηρεσία που έχει σχέση με την αεροπορική μεταφορά. Σαν «Σύμβαση Βαρσοβίας» οπουδήποτε αν εφαρμοσθεί, εννοείται η σύμβαση για την ενοποίηση των διατάξεων των σχετικών με τις διεθνείς αερομεταφορές που υπογράφηκε στη Βαρσοβία, στις 12 Οκτωβρίου 1929 και τροποποιήθηκε στη Χάγη στις 28 Σεπτεμβρίου 1955.

2. Για τη μεταφορά εφαρμόζονται οι όροι και οι περιορισμοί της ευθύνης που προβλέπονται από τη Σύμβαση της Βαρσοβίας, εκτός αν δεν πρόκειται για «Διεθνή μεταφορά», όπως την προσδιορίζει η Σύμβαση.

3. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθεση με όσα παραπάνω καθορίστηκαν, για τη μεταφορά, όπως και για όλες τις υπηρεσίες που εκτελούνται από κάθε ένα Μεταφορέα εφαρμόζονται: (Ι) Οι συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο εισιτήριο, (ΙΙ) τα τιμολόγια που ισχύουν, (ΙΙΙ) οι όροι μεταφοράς και οι σχετικοί κανονισμοί, που αποτελούν μέρος του εισιτηρίου (και βρίσκονται στα γραφεία του Μεταφορέα στη διάθεση όποιου τα ζητήσει). Εξαιρούνται οι μεταφορές προς ή από το σημείο που βρίσκεται στις Η.Π.Α. ή στον Καναδά προς άλλο σημείο εκτός αυτό. Για τις μεταφορές αυτές εφαρμόζονται οι κανονισμοί που ισχύουν στα παραπάνω κράτη.

4. Η μεταφορά κατόπιν αγοράς του εισιτηρίου συνεπάγεται τα ακόλουθα: α) Η πτήση σε ότι αφορά την έκδοση του εισιτήριου είναι, από κάθε άποψη,»Συμφωνία ναυλώσεως» μεταξύ του Μεταφορέα και του ναυλωτή σε ότι αφορά τις πτήσεις. β) Ο/Η κάτοχος του εισιτήριου έχει δεόντως τα προσόντα και μπορεί να ταξιδέψει με τη ναυλωμένη πτήση σύμφωνα με τους κυβερνητικούς κανονισμούς καθώς και αυτούς της Πολιτικής Αεροπορίας οι οποίοι αναφέρονται και ισχύουν στη συμφωνία ναυλώσεως. γ) Όλες τις υποχρεώσεις του ναυλωτή στην αεροπορική εταιρεία οι οποίες αναφέρονται στη συμφωνία ναυλώσεως καθώς και αυτές του κατόχου του εισιτηρίου έναντι του ναυλωτή οι οποίες έχουν εφαρμοσθεί.

5. Συμφωνείται ότι στο εισιτήριο το όνομα του Μεταφορέα μπορεί να συντμηθεί. Ολόκληρο το όνομα και η σύντμησή του αναφέρονται στα τιμολόγια, τους όρους μεταφοράς ή τους κανονισμούς. Η διεύθυνση του Μεταφορέα θα είναι ο Αερολιμένας αναχώρησης που γράφεται στο εισιτήριο απέναντι στην πρώτη σύντμηση του ονόματος του Μεταφορέα. Η μεταφορά που εκτελείται από διάφορους αεροπορικούς μεταφορείς διαδοχικά, θεωρείται σαν ενιαία σύμφωνα με το εισιτήριο.

6. Αεροπορικός Μεταφορέας που εκδίδει εισιτήρια ή παραλαμβάνει αποσκευές, που έχουν γράψει στο εισιτήριο και μεταφέρονται με τις γραμμές άλλων αεροπορικών Μεταφορέων ενεργεί στην περίπτωση αυτή σαν απλός πράκτοράς τους.

7. Κάθε εξαίρεση ή περιορισμός της ευθύνης του Μεταφορέα ισχύει και για τους πράκτορες, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους και για οποιοδήποτε πρόσωπο που το αεροσκάφος του χρησιμοποιείται από το Μεταφορέα για μεταφορά όπως και για τους πράκτορες, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του προσώπου αυτού.

8. Αποσκευές που έχουν γραφεί στο εισιτήριο και μεταφέρονται σύμφωνα με τους όρους αυτής της σύμβασης, θα παραδίδονται στον «κομιστή των δελτίων αποσκευών». Σε περίπτωση ζημιάς στην αποσκευή, πρέπει να γίνει έγγραφη διαμαρτυρία στον Μεταφορέα, αμέσως μετά την ανακάλυψη της ζημιάς και το αργότερο μέσα σε επτά (7) ημέρες από την παραλαβή ή σε περίπτωση καθυστέρησης μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες από την παραλαβή των αποσκευών.

9. Ο Μεταφορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωστή εκτέλεση της μεταφοράς. Οι ώρες που αναφέρονται στη συμφωνία ναυλώσεων, στο εισιτήριο ή οπουδήποτε αλλού, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν μέρος αυτής της σύμβασης. Ο Μεταφορέας μπορεί χωρίς προειδοποίηση να αντικαταστήσει μεταφορείς ή αεροσκάφη και σε περίπτωση ανάγκης να μεταβάλλει ή να παραλείπει σταθμούς στους οποίους γίνεται αναφορά στο εισιτήριο. Ο Μεταφορέας μπορεί να αλλάξει τα δρομολόγια χωρίς προειδοποίηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εξασφάλιση ανταπόκρισης.

10. Ο επιβάτης οφείλει να συμμορφώνεται με τους νόμους και τις υπόλοιπες διατάξεις σχετικά με τα ταξίδια, να παρουσιάζει τις άδειες για είσοδο, έξοδο και άλλα έγγραφα που τυχόν απαιτούνται. Επίσης οφείλει να φθάνει στο αεροδρόμιο στην ώρα που έχει ορίσει ο Μεταφορέας. Αν δεν έχει ορισθεί ώρα, αρκετά νωρίτερα ώστε να υπάρχει χρόνος για την τήρηση των διαδικασιών αναχώρησης.

11. Κανένας πράκτορας ή υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του Μεταφορέα δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να παραιτηθεί από την εφαρμογή οποιουδήποτε όρου αυτής της σύμβασης.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ επιβάτη και αεροπορικής εταιρείας αυτή θα επιλύεται από τα δικαστήρια του τόπου έκδοσης του εισιτηρίου.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 202/97 ΤΗΣ Ε.Ε. – ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ

Εάν το ταξίδι του επιβάτη περιλαμβάνει ένα τελικό προορισμό ή σταθμό σε άλλο κράτος από αυτό της αναχώρησης, εφαρμόζεται η Σύμβαση της Βαρσοβίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση η ευθύνη των Μεταφορέων που εμπλέκονται, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε μερίδας αυτού μέσα σε μια ενιαία χώρα, περιορίζεται σε πολλές περιπτώσεις, θανάτου ή τραυματισμού προσώπων και ζημιάς απώλειας ή καθυστέρηση αποσκευών. Για πολλούς αερομεταφορείς συμπεριλαμβανομένων όλων των αερομεταφορέων Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα όρια Συνθηκών της Βαρσοβίας για θάνατο ή τραυματισμό προσώπων καθώς και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για να αποφευχθεί η ζημιά για τα πρώτα 100.000 Ειδικά Δικαιώματα οποιασδήποτε αξίωσης δεν ισχύουν. Επιπλέον, σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού προσώπων πολλοί μεταφορείς θα κάνουν τις πληρωμές προκαταβολικά στο πρόσωπο που έχει το δικαίωμα στην αποζημίωση, για να ικανοποιήσει αν είναι απαραίτητο τις άμεσες οικονομικές ανάγκες, αναλογικά προς τη δυσκολία που υφίσταται. Οι Μεταφορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν μια ελάχιστη προκαταβολή ίση τουλάχιστον, από 15.000 Ειδικά Δικαιώματα σε περίπτωση θανάτου. Άλλοι αερομεταφορείς μπορούν να εφαρμόσουν τις εναλλακτικές παροχές.

 
 
 

Μείνετε σε επαφή μαζί μας...
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών μας δελτίων!
- Δεν μας αρέσει η ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam).
- Αποστέλουμε περίπου 1 μήνυμα την εβδομάδα...
- Τα στοιχεία σας παραμένουν στην αποκλειστική χρήση της εταιρείας μας.
- Ανά πάσα στιγμή υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής.